Πρόσφατα άρθρα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Τα πρακτικά αυτά συγκεντρώνουν τις εισηγήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών έτσι όπως παρουσιάστηκαν στη Δεύτερη Επιμορφωτική Συνάντηση που έγινε το καλοκαίρι του 2005 στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Στο σύνολο των τριάντα δύο αυτών κειμένων μπορεί κανείς να εντοπίσει βασικά στοιχεία που περιγράφουν τις συνθήκες διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στις έδρες του εξωτερικού, αλλά και να ενημερωθεί για ειδικότερα θέματα γλωσσικής διδασκαλίας, όπως φαίνεται από τη διάκριση στις ενότητες «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού» και «Ειδικά θέματα διδασκαλίας και γλώσσας», αντίστοιχα.

Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνεται η πολύτιμη εμπειρία και η οπτική της τριετούς εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης και διατίθεται με τη μορφή των ηλεκτρονικών πρακτικών στο διαδίκτυο, στη σελίδα των Φρυκτωριών.

Ο χωρισμός των κειμένων σε δύο ενότητες είναι αποτέλεσμα περισσότερο της δομής του προγράμματος της επιμόρφωσης του 2005, παρά του περιεχομένου τους, αφού σημαντικά στοιχεία για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και ειδικότερα θέματα διδασκαλίας της γλώσσας απαντώνται και στα κείμενα της πρώτης ενότητας. Έτσι, τα είκοσι δύο αυτά πρώτα κείμενα είναι το προϊόν των εισηγήσεων των εκπαιδευτικών έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο τμήμα εκείνο του προγράμματος που έφερε τον τίτλο «Οι νεοελληνικές σπουδές και η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στις έδρες του εξωτερικού». Στα κείμενα αυτά έχει κανείς την ευκαιρία να δει πώς παράγοντες όπως το πρόγραμμα σπουδών κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος, η παράδοσή του σχετικά με τις κλασικές σπουδές, η ύπαρξη ή όχι έδρας νεοελληνικών σπουδών, οι δυνατότητες αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας, η διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια, η ύπαρξη ή όχι ελληνικής ομογένειας και οι γενικότερες πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το έργο του διδάσκοντα τη νέα ελληνική ως ξένη. Στο τέλος των περισσότερων κειμένων παρατίθεται ως παράρτημα το υλικό που χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς των κειμένων είτε ως διδακτικό, είτε ως θέματα εξετάσεων.

Τα κείμενα της δεύτερης ενότητας, δέκα στον αριθμό, παρουσιάζουν διδακτικές προτάσεις για τη γλώσσα και τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική μυθολογία. Στίχοι τραγουδιών και παροιμίες χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία λεξιλογίου και στοιχείων πολιτισμού, η νεοελληνική λογοτεχνία και η αρχαία ελληνική μυθολογία αξιοποιούνται σε αντίστοιχο πλαίσιο, ενώ δείχνεται πως ο ελληνικός κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει άξονα γύρω από τον οποίο μπορεί να οργανωθεί ένα μάθημα. Τέλος, μια ειδική αναφορά στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου καθώς και ένα σχέδιο μαθήματος που στηρίζεται σε ενότητες διδακτικού εγχειριδίου και εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία γλώσσας μέσα από διάφορα κειμενικά είδη (ποίημα, κόμικς, βιογραφικό σημείωμα, άρθρα, κά) συμπληρώνουν τα ειδικά αυτά θέματα

Δύο κείμενα στο σύνολο των τριάντα δύο αναφέρονται σε προσπάθειες διδασκαλίας της νέας ελληνικής από απόσταση. Πρόκειται για ένα κείμενο της πρώτης ενότητας, που αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα «Οδυσσέας» (Simon Fraser – Βανκούβερ, Καναδάς), και ένα της δεύτερης με το οποίο περιγράφεται η προσπάθεια δημιουργίας της τηλε-τάξης του Ντάργουιν από το πανεπιστήμιο του Flinders (Αυστραλία).

Τα δύο τελευταία κείμενα είναι γραμμένα από συνεργάτες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας που συμμετείχαν με τις εισηγήσεις τους στη Δεύτερη Επιμορφωτική Συνάντηση. Η Βούλα Κίτσα περιγράφει την έρευνά της για το σχεδιασμό βάσης δεδομένων που θα διευκολύνει την αναζήτηση διδακτικού υλικού με συγκεκριμένα κριτήρια στα βιβλία που έχουν συγγραφεί από τις διδάσκουσες του Σχολείου Νέας Ελληνικής (ΣΝΕΓ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέρος της έρευνας αυτής είχε ως αποτέλεσμα τη συγγραφή του βιβλίου «Διδακτική αξιοποίηση των διδακτικών εγχειριδίων του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που έχει ήδη αποσταλεί στις έδρες των νεοελληνικών σπουδών του εξωτερικού. Το κείμενο της Νιόβης Αντωνοπούλου αναφέρεται στα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων της πρώτης τετραετίας των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας (1999-2002) και σε μία προκαταρκτική έρευνα που έγινε σχετικά με τα συχνότερα λάθη των υποψηφίων στην παραγωγή του γραπτού λόγου.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους συγγραφείς των κειμένων για τη διάθεσή τους να συμμετάσχουν και για τον χρόνο που αφιέρωσαν για να μετατρέψουν τις εισηγήσεις τους σε κείμενα.

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα