Πρόσφατα άρθρα

Hyperion or the hermit in Greece

Concept, dramaturgy and performance by Dimitra Kreps

Hyperion or the hermit in Greece

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 3 εξάμηνα) - Εξ Αποστάσεως".

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Παν. Λευκωσίας - ΚΕΓ)

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

This essay examines that metaphor in the context of the political and war situation at the time Lysistrata was first performed. It considers traditional gender roles in the fifth-century Greek polis and Lysistrata’s inversion of those roles in her weaving analogy. Aristophanes’ comedic purpose in the weaving speech, in Lysistrata as a whole, and more generally across his corpus is examined. In addition, some observations are made about the sound pattern of Lysistrata’s speech and, in a personal argument, a speculative suggestion is advanced that the audience might have associated her cadences with the familiar rhythms of a domestic weaving loom.

ἐξ ἐρίων δὴ καὶ κλωστήρων καὶ ἀτράκτων

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

My Mother's Sin and Other Stories A series of lectures on Modern Greek literature taught by Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps This is a first class essay of one of my students, Jenny Wight, who took my course this year writing beautifully on the effects of loss in Cavafy's poetry.

Discuss the portrayal and effects of loss in the poetry of Cavafy

«Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

This essay aims to examine the manner in which homoerotic love is expressed in Constantine Peter Cavafy’s erotic poetry.Initially, it will provide a brief introduction entailing contextual information. Subsequently, this essay will bestow an intricate analysis of his erotic poems, with a particular focus on elucidating recurrent themes pertaining tohomoerotic love. The analysis will explore both the formal and thematic constituents of Cavafy’s erotic poetry, accompanied by a pervading extraction of deeper meaning.This examination will be enhanced utilising relevant secondary literature. The primary source that consists of the poems to be discussed in this essay derives from a digital anthology that comprises Cavafy’s ‘Recognised’, ‘Denounced’, and ‘Hidden’ poems

 «Examine how homoerotic love is expressed in Cavafy’s erotic poetry» By Yousuf Danawi, Reading University

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση του Άξιον Εστί με ερευνητικό εργαλείο το ηρωοκεντρικό μοντέλο αφηγηματικής ανάλυσης που ανέδειξε η μακρά παράδοση συστηματικής ανάλυσης λογοτεχνικών έργων η οποία ξεκίνησε με τη μελέτη της δομής των ρωσικών παραμυθιών από τους Ρώσους φορμαλιστές στις αρχές του 20ου αιώνα και πέρασε αργότερα στους στρουκτουραλιστές και σημειολόγους θεωρητικούς της λογοτεχνίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΥΔΗΣ: Άξιον Εστί

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Αξιολόγηση της ελληνόγλωσσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελλάδα

Η ΔΕΠΠΣ και η ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

stuident Name: Joseph Watson Module Lecturer: Dr Dimitra Tzanidaki-Kreps Date of Submission: 11/01/2016

Poetics and Histories: To What Extent Did C. P. Cavafy Alter Historical Narratives, and for What Artistic Purposes?

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

Ευαγγελία Καφφέ-Αλαούνε BIRZEIT UNIVERSITY Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο όπου διδάσκονται τα ν.ε

BIRZEIT UNIVERSITY - Παλαιστίνη

200 Ρήματα της νέας ελληνικής

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

αγαπάω-ώ

αγάπησα

ν’ αγαπήσω

αγάπησε  -ήστε

αγοράζω

αγόρασα

ν’ αγοράσω

αγόρασε -αγοράστε

αδικώ

αδίκησα

ν’ αδικήσω

αδίκησε –ήστε

ακολουθώ

ακολούθησα

ν’ ακολουθήσω

ακολούθησε -ήστε

ακούω

άκουσα

ν’ ακούσω

άκουσε -ακούστε

αλλάζω

άλλαξα

ν’ αλλάξω

άλλαξε -αλλάξτε

ανάβω

άναψα

ν’ ανάψω

άναψε -ανάψτε

ανεβαίνω

ανέβηκα

ν’ ανεβώ

ανέβα -ανεβείτε

ανησυχώ

ανησύχησα

ν’ ανησυχήσω

ανησύχησε -ήστε

ανοίγω

άνοιξα

ν’ ανοίξω

άνοιξε -ανοίξτε

απαντάω-ώ

απάντησα

ν’ απαντήσω

απάντησε -ήστε

αργώ

άργησα

ν’ αργήσω

άργησε -ήστε

αρέσω

άρεσα

ν’ αρέσω

 

αρχίζω

άρχισα

ν’ αρχίσω

άρχισε -ίστε

αφήνω

άφησα

ν’ αφήσω

άφησε -αφήστε

άσε -άστε

βάζω

έβαλα

να βάλω

βάλε -βάλτε

βάφω

έβαψα

να βάψω

βάψε -βάψτε

βγάζω

έβγαλα

να βγάλω

βγάλε -βγάλτε

βγαίνω

βγήκα

να βγω

βγες -βγείτε

βλέπω

είδα

να δω

δες -δείτε

βοηθάω-ώ

βοήθησα

να βοηθήσω

βοήθησε -ήστε

βρέχω

έβρεξα

να βρέξω

βρέξε -βρέξτε

βρίσκω

βρήκα

να βρω

βρες -βρείτε

γελάω-ώ

γέλασα

να γελάσω

γέλασε -γελάστε

γεμίζω

γέμισα

να γεμίσω

γέμισε -γεμίστε

γεννάω-ώ

γέννησα

να γεννήσω

γέννησε -γεννήστε

γιορτάζω

γιόρτασα

να γιορτάσω

γιόρτασε -άστε

γκρινιάζω

γκρίνιαξα

να γκρινιάξω

γκρίνιαξε -άξτε

γνωρίζω

γνώρισα

να γνωρίσω

γνώρισε -γνωρίστε

γράφω

έγραψα

να γράψω

γράψε -γράψτε

γυρίζω

γύρισα

να γυρίσω

γύρισε -γυρίστε

δείχνω

έδειξα

να δείξω

δείξε -δείξτε

διαβάζω

διάβασα

να διαβάσω

διάβασε -διαβάστε

διασκεδάζω

διασκέδασα

να διασκεδάσω

διασκέδασε -άστε

διδάσκω

δίδαξα

να διδάξω

δίδαξε -διδάξτε

δίνω

έδωσα

να δώσω

δώσε -δώστε

διορθώνω

διόρθωσα

να διορθώσω

διόρθωσε -ώστε

διψάω-ώ

δίψασα

να διψάσω

δίψασε -διψάσε

δουλεύω

δούλεψα

να δουλέψω

δούλεψε -έψτε

εκδίδω

εξέδωσα

να εκδώσω

έκδωσε -εκδώστε

ελπίζω

ήλπισα

να ελπίσω

έλπισε -ελπίστε

ενδιαφέρω

ενδιέφερα

να ενδιαφέρω

 

ενοχλώ

ενόχλησα

να ενοχλήσω

ενόχλησε -ήστε

εξετάζω

εξέτασα

να εξετάσω

εξέτασε -εξετάστε

εξηγώ

εξήγησα

να εξηγήσω

εξήγησε -εξηγήστε

επαναλαμβάνω

επανέλαβα

να επαναλάβω

επανάλαβε -λάβετε

επιθυμώ

επιθύμησα

να επιθυμήσω

 

επιστρέφω

επέστρεψα

να επιστρέψω

 

ετοιμάζω

ετοίμασα

να ετοιμάσω

ετοίμασε -άστε

ευχαριστώ

ευχαρίστησα

να ευχαριστήσω

ευχαρίστησε -ήστε

έχω

είχα

να έχω

έχε -έχετε 

ζεσταίνω

ζέστανα

να ζεστάνω

ζέστανε -ζεστάνετε

ζητάω-ώ

ζήτησα

να ζητήσω

ζήτησε -ζητήστε

ζω

έζησα

να ζήσω

ζήσε -ζήστε

θέλω

θέλησα

να θελήσω

θέλησε -θελήστε

θυμίζω

θύμισα

να θυμίσω

θύμισε -θυμίστε

καθαρίζω

καθάρισα

να καθαρίσω

καθάρισε -ίστε

καίω

έκαψα

να κάψω

κάψε -κάψτε

καλλιεργώ

καλλιέργησα

να καλλιεργήσω

καλλιέργησε -ήστε

καλώ

κάλεσα

να καλέσω

κάλεσε -καλέστε

κάνω

έκανα

να κάνω

κάνε -κάνετε/κάντε

καπνίζω

κάπνισα

να καπνίσω

κάπνισε -καπνίστε

καταλαβαίνω

κατάλαβα

να καταλάβω

κατάλαβε -λάβετε

καταστρέφω

κατέστρεψα

να καταστρέψω

κατάστρεψε -στρέψετε

κατεβαίνω

κατέβηκα

να κατεβώ

κατέβα -κατεβείτε

κερδίζω

κέρδισα

να κερδίσω

κέρδισε -κερδίστε

κερνάω-ώ

κέρασα

να κεράσω

κέρασε -κεράστε

κλαίω

έκλαψα

να κλάψω

κλάψε -κλάψτε

κλείνω

έκλεισα

να κλείσω

κλείσε -κλείστε

κοιτάζω/κοιτάω

κοίταξα

να κοιτάξω

κοίταξε -κοιτάξτε

κολυμπώ

κολύμπησα

να κολυμπήσω

κολύμπησε -ήστε

κρατάω-ώ

κράτησα

να κρατήσω

κράτησε -κρατήστε

κρυώνω

κρύωσα

να κρυώσω

κρύωσε -κρυώστε

λείπω

έλειψα

να λείψω

λείψε -λείψτε

λέω

είπα

να πω

πες -πείτε

λύνω

έλυσα

λύσω

λύσε -λύστε

μαγειρεύω

μαγείρεψα

να μαγειρέψω

μαγείρεψε -έψτε

μαθαίνω

έμαθα

να μάθω

μάθε -μάθετε

μελετάω-ώ

μελέτησα

μελετήσω

μελέτησε -ήστε

μένω

έμεινα

να μείνω

μείνε -μείνετε

μιλάω-ώ

μίλησα

να μιλήσω

μίλησε -μιλήστε

μοιάζω

έμοιασα

να μοιάσω

μοιάσε -μοιάστε

μπαίνω

μπήκα

να μπω

μπές/έμπα -μπείτε

μπορώ

μπόρεσα

να μπορέσω

μπόρεσε -έστε

νικάω-ώ

νίκησα

να νικήσω

νίκησε -ήστε

νιώθω

ένιωσα

να νιώσω

νιώσε -νιώστε

νοικιάζω

νοίκιασα

να νοικιάσω

νοίκιασε -ιάστε

νομίζω

νόμισα

να νομίσω

νόμισε -νομίστε

ντύνω

έντυσα

να ντύσω

ντύσε -ντύστε

ξαπλώνω

ξάπλωσα

να ξαπλώσω

ξάπλωσε -ώστε

ξέρω

ήξερα

να ξέρω

ξέρε -ξέρετε

ξεχνάω -ώ

ξέχασα

να ξεχάσω

ξέχασε -ξεχάστε

ξοδεύω

ξόδεψα

να ξοδέψω

ξόδεψε -ξοδέψτε

ξυπνάω-ώ

ξύπνησα

να ξυπνήσω

ξύπνησε -ξυπνήστε

οδηγώ

οδήγησα

να οδηγήσω

οδήγησε -ήστε

παθαίνω

έπαθα

να πάθω

πάθε -πάθετε

παίζω

έπαιξα

να παίξω

παίξε -παίξετε

παίρνω

πήρα

να πάρω

πάρε -πάρτε

παραγγέλνω

παράγγειλα

 να παραγγείλω

παράγγειλε -είλτε

πεθαίνω

πέθανα

να πεθάνω

πέθανε -πεθάνετε

πεινάω-ώ

πείνασα

να πεινάσω

πείνασε -πεινάστε

πειράζω

πείραξα

να πειράξω

πείραξε -πειράξτε

περιμένω

περίμενα

να περιμένω

περίμενε -μένετε

περνάω-ώ

πέρασα

να περάσω

πέρασε -περάστε

περπατάω-ώ

περπάτησα

να περπατήσω

περπάτησε -ήστε

πετάω-ώ

πέταξα

να πετάξω

πέταξε -πετάξτε

πηγαίνω

πήγα

να πάω

 

πίνω

ήπια

να πιω

πιες -πιείτε

πιστεύω

πίστεψα

να πιστέψω

πίστεψε -πιστέψτε

πληρώνω

πλήρωσα

να πληρώσω

πλήρωσε -ώστε

πλένω

έπλυνα

να πλύνω

πλύνε -πλύντε

πονώ

πόνεσα

να πονέσω

πόνεσε -πονέστε

πουλάω-ώ

πούλησα

να πουλήσω

πούλησε -ήστε

προσέχω

πρόσεξα

να προσέξω

πρόσεξε -προσέξτε

προσπαθώ

προσπάθησα

να προσπαθήσω

προσπάθησε -ήστε

προτιμάω-ώ

προτίμησα

να προτιμήσω

προτίμησε -ήστε

ρίχνω

έριξα

να ρίξω

ρίξε -ρίξτε

ρωτάω-ώ

ρώτησα

να ρωτήσω

ρώτησε -ρωτήστε

σβήνω

έσβησα

να σβήσω

σβήσε -σβήστε

σηκώνω

σήκωσα

να σηκώσω

σήκωσε -σηκώστε

σημαίνω

σήμανα

να σημάνω

σήμανε -σημάνετε

σκοτώνω

σκότωσα

να σκοτώσω

σκότωσε -ώστε

σπάω

έσπασα

να σπάσω

σπάσε -σπάστε

σπουδάζω

σπούδασα

να σπουδάσω

σπούδασε -άστε

σταματάω-ώ

σταμάτησα

να σταματήσω

σταμάτησε -ήστε

στέλνω

έστειλα

να στείλω

στείλε -στείλτε

στρίβω

έστριψα

να στρίψω

στρίψε -στρίψτε

στρώνω

έστρωσα

να στρώσω

στρώσε -στρώστε

συγχωρώ

συγχώρεσα/-ησα

να συγχωρήσω

συγχώρησε -ήστε

συζητάω-ώ

συζήτησα

να συζητήσω

συζήτησε -ήστε

συμφωνώ

συμφώνησα

να συμφωνήσω

συμφώνησε -ήστε

συναντάω-ώ

συνάντησα

να συναντήσω

συνάντησε -ήστε

συνεχίζω

συνέχισα

να συνεχίσω

συνέχισε -ίστε

σώζω

έσωσα

να σώσω

σώσε -σώστε

τακτοποιώ

τακτοποίησα

να τακτοποιήσω

τακτοποίησε -ήστε

ταξιδεύω

ταξίδεψα

να ταξιδέψω

ταξίδεψε -έψτε

τελειώνω

τελείωσα

να τελειώσω

τελείωσε -ώστε

τηλεφωνώ

τηλεφώνησα

να τηλεφωνήσω

τηλεφώνησε -ήστε

τραγουδάω-ώ

τραγούδησα

να τραγουδήσω

τραγούδησε -ήστε

τρέχω

έτρεξα

να τρέξω

τρέξε -τρέξτε

τρώω

έφαγα

να φάω

φάε -φάτε

υπάρχω

υπήρξα

να υπάρξω

 

φέρνω

έφερα

να φέρω

φέρε -φέρτε

φεύγω

έφυγα

να φύγω

φύγε -φύγετε

φιλάω

φίλησα

να φιλήσω

φίλησε -φιλήστε

φοράω-ώ

φόρεσα

να φορέσω

φόρεσε -φορέστε

φταίω

έφταιξα

να φταίξω

φταίξε -φταίξτε

φτάνω

έφτασα

να φτάσω

φτάσε -φτάστε

φτιάχνω

έφτιαξα

να φτιάξω

φτιάξε -φτιάξτε

φυλάω-ώ

φύλαξα

να φυλάξω

φύλαξε -φυλάξτε

φυσάω-ώ

φύσηξα

να φυσήξω

φύσηξε -φυσήξτε

φωνάζω

φώναξα

να φωνάξω

φώναξε -φωνάξτε

χαιρετάω-ώ

χαιρέτησα

να χαιρετήσω

χαιρέτησε -ήστε

χαλάω-ώ

χάλασα

να χαλάσω

χάλασε -χαλάστε

χάνω

έχασα

να χάσω

χάσε -χάστε

χιονίζει

χιόνισε

να χιονίσει

χιόνισε

χορεύω

χόρεψα

να χορέψω

χόρεψε -χορέψτε

χρησιμοποιώ

χρησιμοποίησα

να χρησιμοποιήσω

χρησιμοποίησε

-ήστε

χτυπάω-ώ

χτύπησα

να χτυπήσω

χτύπησε -χτυπήστε

ψάχνω

έψαξα

να ψάξω

ψάξε -ψάξτε

ψωνίζω

ψώνισα

να ψωνίσω

ψώνισε -ψωνίστε

ωφελώ

ωφέλησα

να ωφελήσω

ωφέλησε -ήστε

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΜETOXH

αισθάνομαι

αισθάνθηκα

να αισθανθώ

αισθάνσου

αισθανθείτε

αισθανόμενος

απαγορεύομαι

απαγορεύτηκα

ν’απαγορευτώ

 

απαγορευμένος

αρνούμαι

αρνήθηκα

ν’ αρνηθώ

αρνήσου

αρνηθείτε

αρνούμενος

ασχολούμαι

ασχολήθηκα

ν’ ασχοληθώ

ασχολήσου

ασχοληθείτε

ασχολούμενος

βαριέμαι

βαρέθηκα

να βαρεθώ

 

 

γδύνομαι

γδύθηκα

να γδυθώ

γδύσου

γδυθείτε

 

γεννιέμαι

γεννήθηκα

να γεννηθώ

γεννήσου

γεννηθείτε

γεννημένος

γίνομαι

έγινα

να γίνω

γίνε -γίνετε

γινόμενος

δέχομαι

δέχτηκα

να δεχτώ

δέξου

δεχτείτε

δεχόμενος

είμαι

ήμουν

να είμαι

 

 

εργάζομαι

εργάστηκα

να εργαστώ

εργάσου

εργαστείτε

εργαζόμενος

έρχομαι

ήρθα

να έρθω

έλα -ελάτε

ερχόμενος

θυμάμαι

θυμήθηκα

να θυμηθώ

θυμήσου

θυμηθείτε

 

κάθομαι

κάθισα

να καθίσω

να κάτσω

κάθισε/κάτσε

καθίστε/κάτσετε

 

κοιμάμαι

κοιμήθηκα

να κοιμηθώ

κοιμήσου

κοιμηθείτε

κοιμισμένος

λέγομαι

ειπώθηκα

να ειπωθώ

 

ειπωμένος

λούζομαι

λούστηκα

να λουστώ

λούσου

λουστείτε

λουσμένος

λυπάμαι

λυπήθηκα

να λυπηθώ

λυπήσου

λυπηθείτε

λυπημένος

μεταφράζομαι

μεταφράστηκα

να μεταφραστώ

μεταφράσου

μεταφραστείτε

μεταφρασμένος

μιμούμαι

μιμήθηκα

να μιμηθώ

μιμήσου

μιμηθείτε

μιμούμενος

ντύνομαι

ντύθηκα

να ντυθώ

ντύσου

ντυθείτε

ντυμένος

ξεκουράζομαι

ξεκουράστηκα

να ξεκουραστώ

ξεκουράσου

ξεκουραστείτε

 

ξυρίζομαι

ξυρίστηκα

να ξυριστώ

ξυρίσου

ξυριστείτε

ξυρισμένος

ονομάζομαι

ονομάστηκα

να ονομαστώ

ονομάσου

ονομαστείτε

 

παντρεύομαι

παντρεύτηκα

να παντρευτώ

παντρέψου

παντρευτείτε

παντρεμένος

πλένομαι

πλύθηκα

να πλυθώ

πλύσου

πλυθείτε

πλυμένος

προσεύχομαι

προσευχήθηκα

να προσευχηθώ

προσευχήσου

προσευχηθείτε

 

σηκώνομαι

σηκώθηκα

να σηκωθώ

σήκω

σηκωθείτε

σηκωμένος

σκέφτομαι

σκέφτηκα

να σκεφτώ

σκέψου

σκεφτείτε

σκεπτόμενος

στεναχωριέμαι

στεναχωρήθηκα

να στεναχωρηθώ

στεναχωρήσου

στεναχωρηθείτε

στεναχωρημένος

συγκινούμαι

συγκινήθηκα

να συγκινηθώ

συγκινήσου

συγκινηθείτε

συγκινημένος

υπόσχομαι

υποσχέθηκα

να υποσχεθώ

υποσχέσου

υποσχεθείτε

 

φαίνομαι

φάνηκα

να φανώ

 

 

φοβάμαι

φοβήθηκα

να φοβηθώ

φοβήσου

φοβηθείτε

φοβούμενος/

φοβισμένος

χαίρομαι

χάρηκα

να χαρώ

 

χαρείτε

χαρούμενος

χρειάζομαι

χρειάστηκα

να χρειαστώ

 

 

χτενίζομαι

χτενίστηκα

να χτενιστώ

χτενίσου

χτενιστείτε

χτενισμένος

ωφελούμαι

ωφελήθηκα

να ωφεληθώ

ωφελήσου

ωφεληθείτε

ωφελημένος

© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα